DERNEK TÜZÜĞÜ

NİĞDE KAYIRLI KASABASI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜGÜDÜR

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde1- A) Derneğin Adı: Niğde Kayırlı Kasabası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği                                                                                 .               B) Derneğin merkezi: İstanbul

DERNEĞİN AMACI

    Madde2-Derneğin Amacı:

İstanbul İlinde ve Niğde Kayırlı Kasabasında yaşayan köy halkı ile toplumun geneli arasındaki  sosyal dayanışmayı tesis  etmek, refah  düzeylerini  yükseltmek, sosyal, ekonomik, kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, maddi ve manevi yardımda bulunmak, dostluk, kardeşlik bağlarının tesisini sağlamak, kültürel zenginliklerini geliştirmek, yeni yetişen nesillerini eğitim ve sağlık sorunları ile her türlü ihtiyaçlarının temini ve Kasabanın geliştirilip güzelleştirilmesi için hizmetlerin sürdürülmesi sağlamaktır.

 DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

    Madde 3-Amacının gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

      I.    AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER:

1.     Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ve üyelik sonrasında başta Türkiye olmak üzere tüm ülke toplumlarının Avrupa Birliği standartlarına uygun yaşam koşulları elde etmesi ve bu standartların devamının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması ve bu konuda tüm insanlara ve kurumlara gerekli katkıları sağlamak.

2.     Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, Avrupa Birliği’nin mahiyeti ve bütün müktesebatının incelenmesi, mahiyetinin milletimiz tarafından anlaşılması için komisyonlar kurar. Bu yönde seminerler, konferanslar, geziler tertip eder. Avrupa Birliği ile ilgili olarak özel ve kamusal bütün kurum ve kuruluşlar ile müşterek çalışmalar yapar. Projeler oluşturur, görüş bildirir.

3.     Dernek olarak din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, grup, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, felsefi inanç, mezhep, bölge ayrımı gözetmeksizin toplumda yaşayan tüm insanlara (başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere engelliler de dâhil);

·   Gençlik,

·   Cinsiyet eşitliği,

·   Toplumsal cinsiyet,

·   Çevre,

·   Sağlık,

·   İnsan hakları

·   Özürlü hakları,

·   Çocuk hakları,

·   Tüketici hakları,

·   Kültürel haklar,

·   Medeni haklar,

·   Sosyal dışlanma,

·   Her türlü ayırımcılıkla mücadele,

·   Fırsat eşitliği,

·   Demokrasi ve iyi yönetişim,

·    Kültür, sanat ve sosyal yardım,

·    Eğitim,

·   Kırsal kalkınma,

·   Turizm,

·   Çevre koruma ve doğa koruma,

·   Kent geliştirme-güzelleştirme,

·   Kültürel miras,

konularında yardımcı olarak, bu konularda Avrupa Birliği standartları ve uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

4.     Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

5.     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

6.     İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, aynı yönde çalışan ulusal ya da uluslararası resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak, ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturmak.

7.     Ulusal ya da uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapmak, projeler oluşturmak ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirmek ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunmak.

8.     Dernek amaca ulaşmak için ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Türkiye ve Türkiye dışında gereken her düzeyde temaslar kurar ve girişimlerde bulunur.

9.     Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek, katılım müzakereleri sürecine katkıda bulunmak, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda ortak faaliyetler düzenlemek, yurtiçinde AB’ye yönelik bilgilendirici çalışmalar içerisinde olmak ve ülkemiz ile Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında diyalogun geliştirilmesini sağlamak

10.  Bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Birliği nezdinde AB komisyonu ve AB parlamentosu temsilcileri ile Dernek amacı çerçevesinde temasta bulunmak ve lobi faaliyetleri sürdürmek.

    II.    BİLİM ve ARAŞTIRMA

1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bilimsel araştırmalar yapmak,

2. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslara katılır. İlim adamları veya üniversiteler ile iş birliği halinde araştırmalar yapabilir, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.

3. İhtiyaç halinde dernek bünyesinde Halkla İlişkiler ve AR – GE birimleri oluşturur, bu sahadaki uzmanlardan istifade eder.

4. Değişik konularda anket çalışmaları yapabilir veya yaptırır.

5. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda internet imkânlarından istifade eder.

6. Araştırma ve inceleme enstitüleri kurar, amacına uygun çalışmaları destekler.

7. Kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının var olan ya da sonraki zamanlarda sunulacak olan hizmetleri ile ilgili toplumun görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapar.

IV.ÇEVRE, DOĞA, HAYVAN HAKLARI, TARIM VE HAYVANCILIK

1. Bilimsel gerçeklerden ayrılmadan, hayvan sağlığı ve halk sağlığının bir bütün olduğu inancıyla, tüm hayvanların yaşam haklarının korunması ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

2. Hayvanların korunmaları, yardıma muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için barınaklar kurulması ve işletilmesi, doğal yaşam ortamlarının arttırılması için çalışmalar yapmak.

3. Doğa sorunlarına ilişkin her türlü çevre konularında danışmanlık yapmak, yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurmak.

4. Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin araştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak, projeler üretmek, var olan çalışmalara katılmak, destek vermek.

5. Ormanlar, makiler, sulak alanlar, nehirler, bozkırlar, dağlar, kıyı ve denizler, mera, tarım alanları ve benzeri ekosistemleri içinde ya ayan canlılar ile beraber korumak ve bu alanların ekolojik süreç ve bütünlüğünü bozmadan paylaşılmasını sağlamak için bilimsel ölçülerin belirlenmesine katkıda bulunmak, bu konularda geliştirici, iyileştirici projeler üretmek, var olan projelere destek vermek.

6. İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde doğa korunmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ortaklıklar kurmak, kurumların Türkiye temsilciliğini yapmak, amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilmeleri için organizasyonlar düzenlemek, mevcut organizasyonlara katılmak, danışmanlık hizmeti sunmak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak.

7. Havada, suda ve toprakta meydana gelen bozulma ve kirlenmelere karşı mücadele ederek, ekolojik sistemin bozulmasını önleyici çalışmalar yapmak.

8. İnsan gereksinimlerinin karşılanması için yapılan üretim ve tüketim sonucunda ortaya çıkan atıkların ortadan kaldırılması, azaltılması, yeniden kullanımı veya tekrar üretime kazandırılması ile değerlendirilmesine yönelik projeler üretmek ve organizasyonlar yapmak, uygulamak ya da bu tür proje ve organizasyonları desteklemek.

9. Çevremizin tabii güzelliklerini korumak ve tanıtmak, çevremizi güzelleştirecek örnek alanlar oluşturmak.

10.  Yetişen nesillerde çevre ve çevreyle uyumlu turizm bilincinin gelişmesini sağlamak, çevre sorunlarının çözümlenmesinde görev almanın vatandaşlık görevi olduğu bilincini yaygınlaştırmak.

11.  Faaliyet alanında çalışmaları sürdürülen ve ileride yapılacak olan altyapı ve üstyapı projelerini, dernek amaç ve faaliyetleri doğrultusunda sürekli izlemek ve bilimsel eleştiriler sunmak, olumsuzluklara karşı çıkmak.

V.ÇOCUK

1. Çocuk bakım kursları açmak, çocuk bakım hemşireleri yetiştirmek.

2. Zayıf gebe kadınlara doğum zamanında gereken kuvveti ve doğumdan sonra yavrusuna süt verebilecek yeterliği sağlayacak ana bakımevleri açmak,

3. Yoksul emzikli annelere ve çocuklara ucuz veya parasız yiyecek ve giyecek maddeleri sağlamak veya bu maksatla aşevleri kurmak,

4. Yoksul anneler ve çocuklar için ucuz veya parasız tesis kurmak

5. İşe giden annelerin yavruları için çocuk bakımevleri kurmak, kadın işçi çalıştıran müesseselerde bakımevleri kurdurmayı sağlamak ve bunlara yardım etmek,

6. Çocuklar için yuvalar açmak ve muhtaç çocukları bunlardan parasız faydalandırmak,

7. Tatil devrelerinde okul çocukları için öğretmen idaresinde bakımlarını, beden ve ruh eğitimlerini sağlayacak kamplar kurmak, fakir çocukları bunlardan parasız faydalandırmak,

8. Sağlık ve terbiye şartlarını haiz çocuk bahçeleri kurmak ve bu bahçelerin kurulmasında ve bakımında Belediyeleri desteklemek,

9. Çocuk tiyatro ve sinemaları ve benzeri yerleri açmak ve işletmek veya mevcut olanlara yardım etmek suretiyle çocukların boş zamanlarını faydalı geçirmelerini sağlamak,

10.  Çocuk kitapevleri, okuma odaları oluşturmak ve faydalı çocuk dergi ve kitapları yayımlamak, bu kitapların telifini teşvik için yarışmalar tertip etmek,

11.  Çocuk ölümünü azaltıcı tedbirler almak, bu tedbirleri maddi ve manevi şekilde desteklemek,

12.  Her türlü çocuk istismarının önüne geçilebilmesi için birey, aile ve toplum düzeyinde çalışmalar yapar.

13.  Ananın gebeliğinden, çocuğun doğup büyümesine kadar bakım, sağlık ve eğitimini sağlayacak her türlü faydalı diğer tedbirleri almak, bu amaçla yarar tesisler kurmak, mevcutları desteleyerek çalışma ve gelişmelerine yardım etmek.

14.  Çocukların eğitim ve bakım ihtiyaçları konusunda genel bir duyarlılık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak, anneleri ve aileleri bilgilendirmek.

15.  0-6 yaş çocuklarının bakımı ve eğitimi için yuva, anaokulu, mahalle yuvaları, oyun odaları açmak, işletmek. Çocuklar için kültür sanat üniteleri kurmak, işletmek. Çocuklara yönelik ilgili her çeşit araç, gereç, besin maddeleri ve diğer ihtiyaçlarını gidermek.

16.  Risk altında bulunan çocuk, çocuk genç ve ailesinin her yönden iyileştirilmesi için çocuk ve çocuk genç ile ailesi başta olmak üzere barolar, üniversiteler, tedavi merkezleri, adli ve idari makamlar, yerel yönetimler, SHÇEK, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ve bu alanda çalışan dernek, vakıf, gönüllü ve uzmanlarla, eğitim, aktif çalışma, bilgi alışverişi ve her alanda işbirliği yapmak. Aynı amaçla çalışan kurumlar arasında koordinasyon sağlamak.

17.  Çocuk ve çocuk gençlerin içinde bulunduğu riski ve suça zemin hazırlayan koşulları ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejiler belirlemek, politikalar oluşturmak, planlar yapmak ve bu çalışmalarını ilgili kurumlarla paylaşmak.

VI.DEMOKRASİ, BARIŞ VE İYİ YÖNETİŞİM

1. Sivil toplum örgütlerinin kurumsal gelişimlerini artırmak, rol ve misyonlarını daha verimli ve etkili gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

2. Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin uluslararası alanda faaliyette bulunmalarını teşvik etmek, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla diyalog ve işbirliğini geliştirmelerini kolaylaştırmaya, iletişim kanallarını etkinleştirmeye çalışmak,

3. Sivil toplum örgütlerinin kurumsal ve mali ihtiyaçlarının tespitine, değerlendirilmesine ve giderilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak,

4. Sivil toplum örgütlerinin, proje ve fon geliştirme, gündem ve politika oluşturma ve lobi becerilerinin artırılmasına katkıda bulunmak,

5. Başta evrensel değerler olmak üzere, milletimizin geçmişine, kültürüne ve kimliğine saygıyı esas alarak; ulusal ve uluslararası düzeyde “bağımsız” yapımızı muhafaza etmek.

6. Toplumlar arasında sosyal barış anlayışını güçlendirmek.

7. Göç ile gelen kişilerin adaptasyonu ile ilgili araştırmalar yapar, bu kişilerin yaşadıkları zorlukları aşmalarına yönelik destek projeleri uygular, var olan projelere destek verir.

VII.EDEBİYAT

1. Üyelerin ve anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerini basabilir. Bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.

2. Dernek, tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, dernek üyeleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki toplum kesimleri arasında araştırma, kompozisyon, şiir, resim vb. alanlarda çalışmalar yapılması ve üretici olunması için teşviklerde bulunabilir, yarışmalar düzenleyebilir, başarılı olanları ödüllendirebilir, bu doğrultuda her türlü yasal faaliyetlerde bulunabilir.

3. Eski ve çağdaş Türk ve Dünya edebiyatının tanıtılmasını, düşünce özgürlüğü ve hoşgörü havası içinde düşüncelerin tartışılıp açıklanmasına çevrede edebiyat çalışmalarının ve düşünce yaşamının uyanmasına yardımcı olacak çalışmalar düzenler.

4. Türk Dili ve Edebiyatını ve çağdaş edebiyat örneklerini tanıtmak için kitap sergileri açar, yayınlar yapar, açıkoturumlar, konuşmalar, günler düzenler.

5. Kitap okuma tanıtma günleri düzenler.

VIII.EĞİTİM

1. Muhtaç olan öğrencilere karşılıksız burs vermek, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,

2. Okullarda eğitim ve öğrenimi çağdaş seviyeye ulaştırmak için laboratuar, ders araç ve gereçlerini temin etmek.

3. Süreli ya da devamlı olarak eğitici – bilgilendirici kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, atölye çalışmaları gerçekleştirmek; proje, tasarım sergileri düzenlemek. (625 sayılı kanunun 1.maddesi hükmüne uyularak)

4. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.

5. Okuma-yazma bilmeyenler için okuma-yazma kursları açılmasını sağlamak.

6. Oluşturulacak burs ve benzeri yardımlarla başarılı çocuklarının eğitim düzeylerini yükseltmek; öğrenci yurtları ve okuma salonları açmak.

7. Uygun zeminlerde verilecek konferanslarda, düzenlenecek panellerde, radyo ve televizyonlarda yapılacak eğitim konuşmalarıyla halkın eğitim düzeyini yükseltmek için katkıda bulunmak.

8. İhtiyaç sahibi başarılı ve üstün zekalı Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

9. Var olan eğitim sisteminin aksaklıklarının giderilmesi, iyileştirilmesi yada daha mükemmel hale getirilebilmesi için araştırmalar yapar, konu ile alakalı projeler üretir ve uygular.

IX.ENGELLİLER

1. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Tüm engellilerle ilgili bakım, rehabilitasyon, eğitim ve barınma merkezleri kurar, kuranlara her türlü yardımda bulunur, ortak çalışmalar yapar.

2. Engelliliği yaratan koşulların önlenmesi, tedavi edilmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, kamuoyuna bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, düzenlenmiş çalışma ve etkinliklere katılmak, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenlemek

3. Tüm engellilerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurmak veya kurulmasını desteklemek, modern tıbbi araç ve gereçleri satın almak, üretmek veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

4. Toplum yaşamına katılımı sınırlayan, kısıtlayan ve önleyen fiziki çevre koşullarının, mimari düzenlemelerin, toplu ulaşım sistemlerinin herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına katılmak, yürürlükteki mevzuatın uygulanması için çaba göstermek, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle bu alanda işbirliği yapmak. Bu alanda projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak.

5. Engelliler konusunda çalışmalar yapan yerel yönetimlere her konuda destek olmak, çalışmalarına katılmak, ortak çalışmalar, projeler üretmek.

6. Engellilerin hak ve özgürlüklerinin, gereksinimlerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve/veya uluslararası ilişkiler kurmak, engellilerin ulusal ve/veya uluslararası üst örgütlerine üye olmak, kuruluşuna katılmak, ortak çalışmalar yürütmek, yardım kuruluşlarıyla ortak kampanyalar, çalışmalar yapmak.

7. Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.

8. Toplum genelinde engellilik bilincinin yerleştirilebilmesi için faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek, bu ve benzeri konularda yerel yönetimlerle, kamu kurum ve kuruluşlarla, özel işletmelerle, dernek vakıf kooperatiflerle işbirliği yapmak.

9. Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak.

10.  Engellilere yönelik her türlü bilimsel çalışmaya katılmak, bilimsel kuruluşlarla, üniversitelerle, araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak, ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı olanaklarla projeler hazırlamak ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak

11.  Başkalarının yanında çalışma olanağı bulamayan engelliler için korumalı dâhil işyerleri açmak, kooperatifler kurmak, kurulmuş kooperatiflere katılmak,

12.  Engellilerin istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması, engellilerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

13.  Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.

X.GENÇLİK

1. Gençliği, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapar.

2. Gençlik ve spor kulüpleri kurabilir, bu hususta halkı bilinçlendirebilir, kurulan kulüplerin kurulma amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmasını sağlayabilir, bu yönde kurslar, seminerler tertip edebilir, kulüplerin faaliyetleri doğrultusunda yarışmalar tertip ederek, başarılı olanları ödüllendirebilir.

3. Gençlik değişimleri, gençlik girişimleri ve kültürel arası diyalog sağlanması için uluslar arası gençlik kuruluşlarıyla çalışmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.

4. Gençlik arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak çağdaş demokratik hak ve özgürlüklerin korunup genişletilmesi için çalışmalar yürütmek,

5. Gençlik uygulamaları ve sorunlarına yönelik bilimsel ve sosyal içerikli tartışmalar düzenler

XI.GIDA

1.     Üretimden son tüketiciye kadar uzanan gıda ile ilgili konuların, üretim ve tüketim sürecinin içerisinde yer alan bütün üreticiler, meslek mensupları, bilim ve iş adamları ile tüketicilerin bir araya gelmeleri ile ülkemizde güvenli gıda arz ve talebinin sürekli geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla genel güvenli gıda politikalarının üretilmesi ve yaygınlaştırılmasını özendirerek gerek üyeler arasında gerekse ülke çapında güvenli gıda bilincinin yerleşmesini ve bunun için gerekli olan her türlü desteği sağlamak.

2.     İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları (STK) nın da güvenli gıda yaklaşımları doğrultusunda gelişmelerini destekleyecek çalışmalar yapmak.

3.     Ülkemizde güvenli gıda uygulamalarının tanıtılarak yaygınlaştırılması amacıyla konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, seminer, toplantı, vb. çalışmalar düzenlenmek, güvenli gıda denetçilerinin eğitilmesi ve gıda güvenliği ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli hizmetleri vermek ve / veya verilmesini sağlamak.

4.     Ülkemizdeki gıda üretimi, kullanımı ve tüketimi süreçlerinde gıda güvenliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda yürütülecek çalışmalarda yol göstermek,

5.      Gıda güvenliği seviyesinin arttırılması sureti ile gıda ile ilgili tüm tarafların ulusal ve uluslararası rekabet gücünü yükseltecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak ve ilgili konularda danışmanlık hizmetleri vermek ve / veya verilmesini sağlamak.

6.     Yasalara uygun olarak ulusal ve uluslararası gıda ile ilgili özel ve resmi kuruluşlar, meslek kuruluşları, üniversiteler, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile işbirlikleri yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.

7.     Gıda güvenliği konusunda uzmanların, yöneticilerin ve iş adamlarının görüşlerini almak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara aktarılmasını sağlamak.

8.     Gıda güvenliği çalışmalarının özendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak.

9.     Gıda güvenliği uygulamalarında doğrudan ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi bu uygulama ile gıda güvenliği bilincine kavuşmaları amacıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarını araştırmak ve bu yöndeki girişimleri desteklemek, üretici ve tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için gerek bünyesinde gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kuruluşlarla birlikte ortak tanıtıcı kampanya çalışmalarında bulunmak, ülke çapında iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasının da teşvik edilmesi amacı ile yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.

10.  Gıda güvenliği konusunda araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek; bu maksatla gerek üyeler gerekse üniversiteler, mesleki okullar ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak, gıda güvenliği konusunda kütüphane ve bilgi bankası kurmak, üyelerinin yararlanmasını sağlamak.

11.  Gıda güvenliğini ilgilendiren mevzuatların oluşturulmasında, mevcut mevzuatın ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinde öncü rolü üstlenerek görüş bildirmek, yasa koyucu ve düzenleyici otoriteler nezdinde yönlendirici önerilerde bulunmak.

XII.İNSAN HAKLARI

1. Güçlü de olsa, haksızın karşısında olmak; zayıf da olsa, haklının yanında yer almak.

2. İnsan gereksinimlerini, ekosistem döngüleriyle uyum içinde yeniden tanımlamak, doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerini, teknolojileri, mimarileri ve yaşam biçimlerini desteklemek ve uygulamak.

3. Yurdumuzda insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak.

4. İnsan hakları konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, bu amaçla araştırma merkezleri kurmak.

XIII.DEZAVANTAJLI GRUPLAR

1.     Dezavantajlı grupların toplum içerisinde statülerini arttırmak, yaşamlarındaki olumsuzlukları gidermek, iyileştirmek veya toplum içinde farkındalık oluşturmak için her türlü çalışmayı yapar. Projeler üretir, var olan projelere destek verir.

2.     Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik entegrasyonu için projeler üretir, tesisler, sığınma evleri kurar.

3.     Dezavantajlı grupların yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi için her türlü mesleki eğitim, kurs, seminer gibi çalışmalar yapar, var olanlara destek verir.

XIV.İŞBİRLİĞİ

1. Ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası özel ve resmi kuruluşlar ile ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve meslek teşekkülleri ile işbirliği yapabilir.

2. Diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler, dernekler ve vakıflarla işbirliği yapabilir.

XV.KADINLAR

1. Kadınları, hakları konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için; her türlü kurslar, eğitim seminerleri ve basın-yayın kampanyaları ile konferans, kongre, açık oturum, sempozyum, panel gibi her türlü toplantı düzenlemek,

2. Kadın girişimciliğinin ve istihdamının ülke yararı doğrultusunda arttırılması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak

3. Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek,  kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak;

4. Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslararası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak

XVI.KÜLTÜR – KÜLTÜREL MİRAS-TURİZM

1. Kayırlı Kasabasının kültürel varlıklarını ortaya çıkararak korumak, geliştirmek, gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

2. Okul, cami ve çeşme gibi umumun faydalanmasına yönelik eserleri korumak, ağaçlandırmalarına yönelik faaliyetlerinde bulunmak

3. Kültür varlıklarımızı korumak ve tanıtmak. Milli kültürüne bağlı bir kuşak yetiştirilmesi için çalışmalar yapmak.

4. Çevremizin kültürel ve tabii değerlerini tanıtmak ve geliştirmek için ilgili özel ve resmi kuruluşlarla ve ilgili Bakanlıklarla ve Müdürlüklerle temaslarda ve işbirliğinde bulunmak.

5. Toplumların arasında var olan sevgiye saygıya dayalı ilişkileri geliştirmek; yararlı olan gelenek-görenek, örf ve adetleri korumak.

6. Tarihi ve turistik yerlerin kendine has özelliklerinin korunması, bunların tanıtımının yapılması, estetik değerlerinin bozulmaması ve mimari özelliklerinin korunması için gerekli bilimsel çalışmalar yapmak

7. Tarihi bakımdan çok zengin değerlere sahip olan Kasabamızın bu değerlerini korumak ve bu değerlerin eğitici özelliklerinden yararlanmak amacıyla Kasabamızda bulunan tarihi eserlerin teşhiri için müze açılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak

8. Kültürel mirasımızın önemli birer parçası olan ve tarihsel değer taşıyan el yazmalarının, belgelerin, fotoğrafların, filmlerin, haritaların, afişlerin, anı eşyalarının ve her türlü güç bulunur yayının ülke içinde kalması, uygun koşullarda korunması ve bunlardan yararlanmak isteyenlerin kullanımına sunulması için çalışmalar yapar,

9. Tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

10.  Kültürün günlük yaşamdaki rolü konusunda insanlarımıza katkıda bulunmak.

11.  Uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yaparak, yabancıların Türkiye’deki kültürel etkinliklere katılımını sağlamak.

12.  Türkiye coğrafyasındaki kültür çeşitliliğini, insanlığın ortak mirası olarak algılamak, benimsemek, sahiplenmek, paylaşmak ve bunların gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarılması için çalışmalar yaparak, toplumsal duyarlılık oluşturmayı ve kültür bilincini geliştirmeyi sağlamak.

XVII.MEDYA

1. Derneğin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslar arası televizyon kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapabilir. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, kültür ve sanat faaliyetleri yapabilir ve yaptırır.

2. Radyo ve televizyonlarda, halkın bilinçlenmesi için programlar yapılması konusunda girişimlerde bulunabilir.

XVIII.MESLEKİ EĞİTİM

1.     Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, işsiz gençler ve eski hükümlüler için üretime yönelik beceri kursları ile yaşam kalitelerini iyileştirecek çeşitli eğitim programları düzenler, uygulama atölyeleri açar, her türlü el ürünlerini satın alır, pazarlar.

2.     Yaşanan hızlı sanayileşme süreci ve dünya çapında rekabetin getirdiği zorluklar için vasıflı ara eleman gücünün oluşturulması için çalışmalar yapmak.

3.     Meslek liseleri, yerel yönetimler ve cezaevlerinde uygulamalı eğitim için atölye makine ve donanımın ihtiyaçları ve istihdamlarına destek verilmesi için çalışmalar yapmak.

4.     Mesleki eğitim ile bireyin daha verimli olarak geliştirilmesini  sağlamak,iş piyasasındaki ihtiyaçlarda dikkate alınarak potansiyel işgücüne destek vermek.

XIX.SAĞLIK – PSİKOLOJİ

1. Hasta ve yardıma muhtaçlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak.

2. Psikolojik danışma ve eğitim merkezleri açar, bu konuda bilimsel çalışmalar yapar, var olanlara destek verir. Bu konuda projeler üretir ve uygular.

3. Gereken yasal prosedüre uyulmakla, gerek dernek imkânları ile gerekse özel ya da kamusal kişi ve tüzel kişilikleri ile ve gönüllü kişi ve kuruluşlar ve Sağlık kurum ve kuruluşları dayanışma içinde olarak sağlık taraması, ilaç toplama ve dağıtma kampanyaları düzenleyebilir.

4. Fertlerin sağlığı ile ilgili çalışmalar yapar, sağlık birimleri oluşturur.

5. Sağlık sorunu olan ve tedaviye ihtiyaç duyan maddi durumu elverişsiz kimselerin yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur.

6. Toplumun yaşamsal ve sanatsal işlevlerini güçlendirici ve geliştirici, üretime aktif katılımlarına katkıda bulunmak amacıyla bireysel ve grup uygulamalar (Psiko drama, yaratıcı drama, art terapi) yapar, psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir, bu tür hizmet veren kuruluşlarla dayanışma ve yardımlaşmada bulunur.

7. Toplumun alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapar.

XX.SANAT- MÜZİK

1.     Müzik ve dans grupları oluşturmak, var olanları geliştirmek ve kültür hizmeti olarak toplumlara sunmak.

2.     Sanat ve bilim evi gibi tesisler kurar, bu konuda araştırmalar yaparak sanatın yaygınlaştırılmasında üzerine düşen görevi yapar.

3.     Mahalli üretim kaynaklarının insanlığın hizmetine sunulması, beceriye dayalı el sanatlarının geliştirilmesi amacıyla projeler hazırlamak.

4.     Güzel sanatlar dalında yetenekli olanları teşvik amacıyla ödüllendirmek ve bu konuda kendilerini geliştirmelerine destek olmak.

5.     Türk Folkloru üzerinde araştırma ve derleme yapmak. Türk Folklorunu tanıtmak için İcra gurupları meydana getirmek, yurt içinde ve dışında tanıtma çalışmaları yaparak turizme yardımcı olmak, Türk Folklorunu genç nesillere öğretmek, Türk Folkloru hakkında ilmi yayınlar yapmak, Folklor Kurumu derneğinin esas amaçlarıdır

6.     Folklor malzemelerinin araştırarak derlemesini yapmak, Halk giysileri, Halk çalgıları, halk el sanatları ve benzeri konularda üretim yaparak bunları çoğaltmak, yaymak, pazarlamak ve sergilemek.

XXI.SANAYİ

1. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirip, gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak; bu doğrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için faaliyette bulunmak.

2. Yüksek teknolojiye dayalı, üretimi esas alan bir anlayış doğrultusunda, uluslararası standartlara uymayı ve çevreye duyarlı davranmayı müessese kültürü haline getirmek.

3. Dünya ölçeğinde gelişen ve gerileyen sektörler ile ilgili çalışmalar yaparak bu bilgi ve araştırma sonuçlarını üyelerine ve ülke insanına duyurmak.

4. Toplumumuzun geçmişten bugüne getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, ortak bir iş ahlakının ve örnek işletme modellerinin oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak.

XXII.SOSYAL FAALİYETLER

1. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

2. Spor kulüpleri, kadın, çocuk, gençlik, satranç ve izci kulüpleri gibi kulüpleri kurar.

3. Dernek, tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, dernek üyelerinin ve insanların bilgi ve tecrübelerinin artması için, yurt içinde ve yurt dışında, yaz-kış kampları ile geziler, balolar, sportif faaliyetler düzenleyebilir,   bu konuda komisyonlar kurabilir. Bu faaliyetlere, yurt içinden ve yurt dışından dernek ve kuruluşların da iştiraklerini teşvik ederek katılımlarını sağlayabilir. Bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Bu konuda eğitim danışmanlarından yararlanır, gerekirse dernekte Eğitim Danışmanlığı birimi oluşturur.

4. Ramazan aylarında iftar organizasyonları yapabilir ve gerekli yerlerde iftar çadırları kurar.

5. Tarihsel ve çağdaş kültür ürünlerini sergileyen gösteren ve bu konudaki öğretim ve eğitime yardımcı olan şenlikler düzenler; çevrede gelenek haline gelmiş olan panayırlara kültür yönünden katılır.

6. Çevrede çağdaş anlamda çok sesli müziğin yayılmasına, tanınmasına ve ortak bir beğeni haline gelmesine çalışır. Bunun için topluluklar kurarak konserler hazırlar ve eğitici toplantılar düzenler, yayınlar yapar. Bu konudaki müzik yarışmalarını (marşlar, besteler, senfoniler, konçertolar, şarkılar) ve çevrede bulunan bu alandaki yetenekli kişileri teşvik eder; bu gibi çabalara olanaklar hazırlar.

7. Halk türküleri koroları, saz ekipleri ve bandolar kurar.

8. Çevreye tiyatro sevgisini yaymak için amatörce çalışan tiyatro kurar. Oyuncunun, seyircinin tiyatro bilgisini arttırmak için yayınlar yapar; bu konuda açık oturumlar, konuşmalar, kurslar, yarışmalar düzenler.

9. Karagöz, kukla, ortaoyunu, köy meydan oyunları gibi eski halk gösterileri ürünlerini araştırır, derler ve değerlendirir, yayar ve gereğinde yenileştirerek oynar, Çağdaş Türk Tiyatrosu’na yardımcı olur, Çağdaş Türk Opera ve Balesi’nin yaratılmasına yardımcı olacak çalışmalar yapar.

10.  Çevredeki bilmece, masal, atasözleri, halk koşma ve deyimleri, destanlar, halk hikâyeleri gibi folklor ürünlerini araştırır, derler ve değerlendirir, yayar; bunların ulusal birliğin pekiştirilmesinde öz değerler olarak kullanılması için çalışmalar yapar.

11.  Çevrenin halk oyunlarını ve türkülerini derler ve değerlendirir, bunların tanıtılması için kurslar açar ve bu oyunların özünü bozmadan yenileştirme çalışmaları yapar.

12.  Yurt içinde ve dışındaki kültür şenliklerine katılacak oyun ve müzik ekipleri hazırlar ve bunlarla bayramlarda, şenliklerde, köy gezilerinde gösteriler yapar.

13.  Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenler.

XXIII.SPOR

1. Spor kurumları ve kulüpleri ile işbirliği yapabilir, üyelerinin sportif faaliyetlere katılmasını teşvik eder, ödüller verir.

2. Beden ve ruh sağlığını geliştirmek, spor faaliyetlerini desteklemek ve bu konuda çalışmalar yapmak.

3. Çevrede sporla uğraşmak isteyenlere yer, araç ve gereç olanakları hazırlar. Güreş, judo, tekvando, karate, atletizm, beden eğitimi, kayak, su sporları, avcılık, dağcılık, cirit, kılıç-kalkan, okçuluk,masatenisi,bilardo, voleybol, hentbol,basketbol ve futbol gibi sporlardan çevre için yararlı görülen ve olanaklar bakımından uygulanabilecek olan sporların yayılmasına öncülük eder, özellikle ulusal sporların geliştirilmesine özen gösterir ve öncelik verir.

4. Çevrede spor ahlakının ve amatör ruhun yaratılmasına özen gösterir.

XXIV.YARDIMLAŞMA

1. Afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme -yuva kurma, konut ve bunun gibi bütün hususlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

2. Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış veya sokakta yaşayan her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

3. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan ve her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

XXV.YAŞLILAR

1.     Yaşlılık konusunda çözümleyici projeler üretmek ve bu konuda çalışmalar yapan diğer sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere destek vermek.

2.     Artan ileri yaş (geriatrik) nüfusunun giderek büyüyen tıbbi, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik sorunlarına dikkat çekmek, saptamak ve çözmek için bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak,

3.     Geriatrik nüfusun sağlık problemleri ile ilgili önleyici, koruyucu, eğitici ve tedavi edici çalışmalarda bulunmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

4.     Geriatrik nüfusun sağlık hizmetine ulaşımı, erken tanı ve tedavisini sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak.

XXVI.DİĞER

1.     İstanbul’da  ve  Niğde Kayırlı Kasabasında  yaşayanlar   arasında   sosyal,    kültürel   ve yardımlaşma  ve  dayanışmaya maddi destek sağlar. Bu faaliyetlerin geliştirilmesi  için yardımcı olur ve gereken tesisler kurar,kurulmuş olan tesislerden faydalanmalarını sağlar.

2.     Kasabamızdaki   hemşerilerimizin  ve  üyelerimizin  bir  biriyle  kaynaşmasını  sağlayan SILA -İ RAHİM VE AYRAN ŞÖLENİ – her yıl düzenli olarak yapılmasını sağlar.

3.     Tabii afetlere uğrayanlar ile hastalık,cenaze,düğün, nişan  gibi  durumlarda üyelerini ve

       köyde ikamet edenlere yardımlarda bulunur.

4.     Yüksek Öğretim çağında Çocukların eğitimi için yurt yaptırır ve işletir, başarılı  ve   fakir öğrencilere karşılıksız burs ve kredi verir. Folklor.Spor ve diğer sanatsal  alanda  yetişmeleri  ve meslek sahibi olmaları için kurslar açar ve gençlerin bu alanlarda yetişmesini sağlar.

5.     Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli taşınmaz mallar satın alır,kiralar, gerekli tesirsileri kurar ve ihtiyaç fazlasını GENEL KURUL KARARIYLA Satabilir.

        Yardım  toplama  kanunu  ile  ana  tüzük  hükümlerine   uygun  olarak  yardım  ve  bağış alır,verir,koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul eder.

6.     Kasabanın  ihtiyacı  bulunan  su,köprü,okul,eğitim öğretim kurumları,sağlık tesisleri, mahalle odası,camii,konak evi,spor tesisi ve diğer ihtiyaç bulunan sosyal tesisleri yapar veya yapılması için resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine giderek yapılmasını temin eder ve  bunlara katkı sağlar.Yapılmalarına öncülük eder.

7.     Dernek amacında yazılı sosyal ve kültürel her türlü dayanışmayı ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve muhtaçlara yardım gibi konularda derneğe gelir getirici üye aidatlarının düzenli toplar,bağış ve yardımları kabul eder,gece,balo,eğlence tertip eder,piyango bileti bastırır ve satar,yardım sandığı kurar,yurt pansiyon açar.

8.     5253 Sayılı Derneklerde Kanunun 26. maddesi uyarınca, üyelerin faydalanması, boş zamanlarını değerlendirmek,sosyal faaliyetlerini sürdürmek  ve toplantılar düzenlemek için mülki amirin izniyle  LOKAL  açar işletir. Gerekirse kiraya verip işlettirir.Dernek lokallerini açılması,işletilmesi,lokal sorumlu müdürün yetki ve sorumlulukları,lokal iç  yönetmeliğinin düzenlenmesi Dernekler Kanunu göre çıkartılan Yönetmelik esaslara göre düzenlenir.

9.     Dernek  Federasyon ve konfederasyonları üye olabilir. İzini alınmak şartı ile  uluslar arası

       faaliyetlerde bulunur.

11.Derneğin faaliyet alanları ile ilgili olarak, tüm kişi, kamu kurumları veya STK’larla ve

     uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar. Projeler üretir, yürütme ve uygulamalarını

     yapar, üretilmiş projelere ortak olur.

        12 .Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve

             gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 13.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla

            iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

       14.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu

           kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

       15.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu

    Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve

    kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 4- Derneğin kurucuları T.C. uyruklu olup, kimlikleri aşağıya yazılıdır.

1-Şaban YİĞİT: Niğde 1953 doğumlu,ticaret,T.C.,Kayırlı-adresinde ikamet eder.

2- Mahmut DUĞAL: Niğde 1951 doğumlu,serbest,T.C., Panayır Mahallesi Yavuz sokak No :38-Bursa adresinde ikamet eder.

3-Talip KAPLAN: Niğde 1965 doğumlu,serbest,T.C., Emniyet Mahallesi Ziya Gökalp Sokak no:17-Üsküdar/İst. adresinde ikamet eder.

4- Bekir GASEL : Niğde 1965 doğumlu,serbest, T.C., Nurbaba cadde uğur  sokak No:14-Üsküdar/İst. Adresinde ikamet eder.

5- Hikmet TOKAÇ : Niğde 1950 doğumlu,serbest, T.C., Nurbaba cadde camii yolu sokak No:21-Üsküdar/İst. adresinde ikamet eder.

6-Adem TEMURTAŞ : Niğde 1965 doğumlu,serbest,T.C.,Altıntepsi Mahallesi kıvanç Sokak No:2-Bayrampaşa/İst. adresinde ikamet eder.

7-Bekir GALLENKUŞ: Niğde 1958 doğumlu serbest,T.C., Kayırlı-adresinde ikamet eder.

8-Bünyamin ALTIN:Niğde 1958 doğumlu ,serbest,T.C., Emniyet ,Mahallesi Mehmetçik Sokak No :14-Üsküdar/İst. Adresinde ikamet eder.

9- Mustafa YATGIN :Niğde 1965 doğumlu,serbest,T.C., Haznedar Mahallesi Koza sokak  No:17/23-Bahçelievler/İst. Adresinde ikamet eder.

10- Ahmet TUZANE:Niğde 1955 doğumlu,serbest,T.C., Kayırlı-adresinde ikamet eder.

11- Mehmet CAN : Niğde 1958 doğumlu,serbest,T.C., Çatalçeşme Mahallesi Turgut Özal Caddesi G.21 sokak No:3-Alemdar,Ümraniye/İst. adresinde ikamet  eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK KOŞULLARI,ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

       Madde 5-üyelik ve Koşullar:On sekiz yaşını bitirmiş ve Kayırlı Kasabası halkından

Olanlar derneğe üye olabilirler.

        Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde

Karar bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye bu

Amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden,

Maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek yada tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile orunsal

Üyelik unvanı verilebilir.Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe

Kabulü için,ilgili merciden izin almış olmaları şartı aranır.

         On yıl süre ile yönetim kurulu üyeliği yapanlara dernekçe düzenlenmiş(Onur Belgesi)

Verilir.Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılırlar,ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur .Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir defter tutulur.

Madde 6-Üyeliğin Sona Ermesi:Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullardan gerçekleşir.

      a)Kendiliğinden :Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin  dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

      b)Çıkma ile : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye zorunlu olarak bildirmek, kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılıma,derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Birikmiş aidatlarını hususunda gerekirse icra yolu ile borçlarını tahsili yoluna gidilebilir.

       c)Çıkarılma ile:Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

       1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ve üyelik şartlarını kaybetmiş olmak,

        2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

        3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatının altı ay içinde ödememek,

        4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

         Yukarıda sayılan durumların birine tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.Dernekten çıkan veya çıkarılan,üye kayıt defterine işlenir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.Dernekten  çıkarılanların derneğe tekrar üyeliği için ancak genel kuruma itiraz hakları vardır.Genel kurulun vereceği karar doğrultusunda yönetim kurulu hareket etmek zorundadır.

  Madde7-Üyelerin Hakları : Her Üyenin,

       a)Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

       b)Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır.  Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Vekaleten oy kullanılmaz.

       c)Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır .Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

  Madde 8-Üyelilerin Yükümlülükleri :  Üyelerin yükümlükleri şunlardır.

      a)Üye aidatı :   Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.Ancak genel kurul toplantısında  karar alıncaya kadar giriş aidatı ELLİ (50,00)  TL, yıllık aidat ELLİ (50,00)  TL’dir. Bu miktar genel kurul kararıyla yeniden düzenlenebilir.

      b)Diğer yükümlülükler :   Üyeler,dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler.Her üye derneğin amacına uygun davranmak,özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

 Madde 9-Dernek Organları : Derneğin Zorunlu Organları şunlardır.

        a)Genel kurul

        b)Yönetim Kurulu

        c)Denetleme kuruludur

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

      Madde10- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne

göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üye veya delegelerden oluşur.

      Genel kurul iki (2) yılda bir MART ayında, genel kurulca alınmış başka bir karar yok ise, yönetim kurulunun çağrısıyla,dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

      Olağanüstü genel kurul:

       a)Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

       b)Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

       c)Dernek üyelerini beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine,

        Yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

     Madde 11-Toplantıya Çağrı Usulü : Yönetim kurulu,dernek tüzüğüne göre genel  kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü,saati,yeri ve mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle  toplantıya çağrılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa,ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirlidir.ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre  yedi günden az,atmış günden fazla olamaz.

     Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebeple de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI İLE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

      Madde 12-Genel kurul toplantıları;Genel kurul da aksine bir karar alınmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

      Genel kurul,genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile,derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için üçte ikisinin katılımıyla toplanır.Çoğunluğunun sağlanamaması  sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.Genel kurul da kararlar salt çoğunlukla alınır.

     Genel kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.Ancak,derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çokluğu aranır.

      Madde 13-Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü: Genel kurul toplantıları,duyuruda belirtilen yerde, belirtilen yerde,belirtilen gün ve saatte yapılır.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlikleri görevlilerce kontrol edilir.Üye isim listesinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.Kimlik belgesini göstermeyenler,listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.Bu kişiler ve dernek üyesi olamayanlar,ayrı bir bölümde gelen kurul toplantısını izleyebilirler.

     Toplantı yeter sayı sağlanmışsa tutanakla tespit edilir ve toplantı başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

     Açılıştan sonra ,toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Yapılacak oylamada,oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

     Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.Genel kurul,gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

     Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Vekaleten oy kullanılmaz.Oy kullanma işlemi gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

     Genel Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır.Ancak,derneğin feshine ilişkin kararlar 3/2 çoğunlukla alınması zorunludur.Genel kurulda yalnız gündemdeki konular ve maddeler müzakere edilir.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 10/1’nin görüşülmesini istediği konuların gündemde alınması zorunludur.

     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda,tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

      Mahkeme kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde,yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

                      GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

      Madde  14-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

     a)Dernek organlarını seçmek,

       b)Dernekle ilgili tüm faaliyetleri görüşmek,

       c)Dernek tüzüğünü değiştirmek,

       d)Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp yönetim kurulu ibra etmek,

       e)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

       f)Dernek için gerekli olan taşınmaz mallara ilişkin her türlü tasarrufta bulunma konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

       g)Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek,

       h)Dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek veya bu konuda yönetim kuruluna yeki vermek,

       i)Derneğin Yurt dışı faaliyetlerine veya yurtdışı bulunan derneklerde işbirliği yapmasına yetki vermek.

       j)Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücreti tespit etmek,

      k)Mevzuatta gelen kurulunca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesine kakar vermek.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU,GÖREV VE YETKİLERİ

      Madde 15-a)Yönetim kurulu,genel kurulca seçilen (11) on bir asil (11) onbir yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye yeniden seçilebilir.Boşalan üyelikler,sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır.Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

       b)Yönetim kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısını altına düşerse,kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

     c)Yönetim kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantılarını en geç otuz gün içinde yaparak kendi aralarında seçilme görev dağılımı yaparlar.

     d)Yönetim kurulu alt çoğunluk ile toplanır.Toplantıya genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.

     e)Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır.Bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.Derneği temsil görevi yönetim kurulu başkanına aittir. Temsil görev, yönetim kurulu üyelerinden birine veya bir kaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.

     f)İhtiyaç duyulan yerde temsilcilik açılmasına karar verir.

     g)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak genel kurula sunar.

     h)Derneğe ait yazışmaların ve kayıtlarının usulünce yapılmasını sağlar.

     i)Belirleyeceği günlerde ve üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak dernek işlerini görüşür.

    j)Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,

yetkilerini kullanır.

                                      GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

     Madde 16-a)Derneği temsile birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder,

     b)Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde,yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

     c)Dernek organlarına ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar,

     d) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

     e) Derneğin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini,gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç NİSAN ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

     f)Yurt dışında yardım alınması halinde,bu yardımların bankalar aracılığı ile alınmasını sağlar.

     g)Derneğin edindiği taşınmazları,tapuya tescilinden itibaren bir at içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

     h)Derneğin temsilcilik açılması halinde,temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

     i)Önemli ve acele konularda yönetim kurulu toplantıya çağırır.Merkez ve şube görevlilerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

     j)Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU,GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 17-a)Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur.

    b)Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını,denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

    c)Çalışma usulünü kendisi tespit eder.Denetim kurulu başkanı veya üyelerden biri,davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildiri veya teklifte bulunabilir.

    e)Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gereken diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 DERNEĞİN ÖRGÜTLENMESİ

       Madde 18-Federasyon Kurulması : Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir,aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.

       Madde 19-Temsilcilik: Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir.Temsilcilikler,şube veya dernek genel kurularında temsil edilmezler.Şubeler temsilcilik açamazlar.  Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirlini yazılı olarak bildirilir.Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.

    Madde 20-Platform Oluşturma:  Dernek amaçları ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,derneklerle veya vakıf,sendika ve benzeri sicil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturulabilir.

     Platformlar,kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

DERNEK ŞUBELERİ

Madde 21-Dernek,merkez genel kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu,mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vermek suretiyle mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışı gerçekleştirir.

ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

         Madde 22-a) Şube genel kurul,şube genel kurunla katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.

       b) Şube genel kurulu olağan toplantılarını üç yılda bir olmak üzere merkez genel kurulu toplantısından önce mart ayı içerisinde yapmak zorundadır.

       c) Beş asil ve beş yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile üç asil ve üç üyeden oluşan denetim kuruluna seçer.

      d) Dernek şubesinin gelir  ve giderlerini inceler gerektiğinde denetlemesini yapar.

      e) Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması,toplantı gündemi,toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

      f) Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.

      Madde 23-Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri:

       a)Şube genel kurulunca bir sonraki seçim yapılınca genel kurula kadar seçilen Beş asil ve Beş yedek üyeden oluşur.

       b) Genel kurula takip eden otuz gün içerisinde,yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezi bildirilir.

       c)Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır.Alınan kararların karar defterine yazılmasını sağlar.

      d) Şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

      e)Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

      f) Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirlenen diğer konuşlardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.

ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETKİLERİ

Madde 24-

a)Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen Üç Asil ve  Üç Yedek üyeden oluşur.Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

b) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

    c)Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetim kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

    d) Denetim kurulu üyeleri istemi üzerine ,her türlü bilgi,belge ve kayıtların,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilere girme isteğini yerine getirilmesi zorunludur.

    e) Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

     Madde 25-Şubeler,merkez genel kurulunda yönetim kurulu başkanı ve üye sayısı yüzden  az olan şube başkanlarından bir,yüzden fazla olanlardan ise her yüz üye adına şube genel kurulunda seçilecek bir delege ile temsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİMLER

     Madde 26-Oyların Kullanılması: Genel kurulda,aksine karar alınmamışsa,yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar,toplantı başkanı tarafından,mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü (sayımı)yapılarak belirlenen oylardır.

    Açık oylamada,genel kurul başkanını belirleyeceği yöntem uygulanır.

    Genel kurul kararları,toplantıya katılan üyelerin sal çoğunluğu ile alınır.Ancak,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte divan başkanlığına verilir.

     Madde 27-Seçilebilme Yeter Sayısı :Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler.Liste halinde seçime  gidilmesi durumunda,kazanan listedeki sıralama esastır.Ancak listede ismi çizilen veya yerine başka isim yazılması durumunda bunların sayım ve dökümü de buna göre hesaplanır ve neticelendirilir.

     Kurulların asıl ve yedek üyelerin seçiminde,eşit oy alanlar arasında genel kurulun önünde,genel kurul Divan Başkanı tarafından as çekmek sureti ile sıralama belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

      Madde 28-Dernek üye sayısının 100 kişiden çok olması durumunda,dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığı il yürütülür.

       Dernek yönetim ve denetim kurullarının  kamu görevlisi olmamak şartı ile başkan ve üyelerine ücret verilir.Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarı genel kurul tarafından tespit olunur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 29-Dernek,tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Genel kurulun onayı ile borçlanma yapabilir.Borçlanmanın hangi amaç için yapılacağı,miktarı,vadesi,faizi,ödeme şekilleri,borçlanma yapılacak kurum veya şahıslar genel kurul tarafından veya yetki vereceği yönetim kurulu tarafından belirlenir.

    Borçlanmanın hiçbir zaman derneğin ödemeyeceği,menkul ve gayri menkul gibi mallarını ipotek altına alınması,satılmasına sebebiyet verecek şekilde olamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİN ŞEKİLLERİ

     Madde 30-Derneğin iç denetimi esastır.Genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu denetim sonuçlarını genel kurulun  onayına bir rapor şeklinde sunar.Denetim kurulu üyelerin istemi üzerine,her türlü bilgi,belge ve kayıtların,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

SANDIK KURMA

     Madde 31-Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak,gelir,faiz,veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerini yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTER VE KAYITLARI

     Madde 32 –

A)Gelir ve Giderler Usul : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgele alındı belgesi yerine geçer.Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

     Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.Alındı belgelerini şekli, bastırılması,onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikteki şekilde düzenlenir.

    Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla onaylı YETKİ BELGESİ düzenlenip verilir.Yetki belgesinin süresi kongre süresi kadardır.

     Derneğin bankadaki hesabında para çekmeye yetkili en az iki kişinin imzasının bulunması şarttır.Dernek saymanına Yönetim kurulunca belirlenen miktarda avans vermesi için yetki verebilir.İlk toplantıda bu avansın tahsil edilmesi şarttır.

 B)Derneğin tutacağı defterler: Dernek işletme hesabına göre  defter tutar.Ancak,yıllık brüt geliri 500 Bin YTL’yi aşarsa takip eden hesap döneminde başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

      a)İşletme hesabı esasında tutulacak defter ve uygulanacak esaslar.

      1-Karar Defteri : Yönetim kuru kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

      2-Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık  aidatları da işlenir.

      3- Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra  numarası ile bu deftere kaydedilir.Genel evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile  gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

     4-Demirbaş Defteri ::Derneğe ait Demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanma süreleri dolanların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

     5-İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

    6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri :Alındı belgelerini seri ve sıra numaraları,bu belgeleri ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihleri tarihler bu defterde işlenir.

    b)Bilanço esasında tutulacak defter ve uygulanacak esaslar.  

    1-(a) bendinin 1,2,3ve 6 ncı bentlerinde kayıtlı defterleri de aynen tutarlar.

    2-Yevmiye Defteri,Büyük Defteri Envanter Defter :Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

     Yönetim kurulu bu defterlerin tutulmasında,büyük hesap ve işlemlerinden sorumludur. Defterlerin kayıt ve işlemleri dernekten  kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik esaslarına göre tutulur.Bu defterlerin Noterden onaylı olması zorunludur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

     Madde 33-a) Üye aidatları ve bağışlardan,

     b)Dernek adına çıkartılan yayınlardan,düzenlenen piyango ile balo,eğlence,temsil,konser,çay,gezi,yemek,ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler.

     c)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

     d)Yardım Toplama Kanununa göre toplanan yardımlar,

     e) Bağış ve vasiyet  yoluyla derneğe intikal ederek tapuya tescili yapılan malların gelirleri,

     f)Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler.

     g)Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

      Madde 34-Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur.Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin (10/1)nin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı,hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur.

     Tüzük değişikliğinin tescili dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

    Madde 35-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurul derneğin feshine karar verebilmesi için,tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üye ve delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır.İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih maddesi görüşülebilir.Ancak feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

    Genel kurulca fesih kararı verilirse,derneğin mal,para ve haklarının tasfiyesi için son yönetim kurulundan oluşan tasfiye kurulu görevlendirilir.Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal,para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Fesih halinde derneğin tüm mal ve hakları,Niğde Kayırlı Kasabası Muhtarlıklarına eşit olarak devredilir.

     Bu derneklerin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir.ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

     Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa ya da dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse,derneğin bütün para, mal ve hakları,mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

KAYIT VE YAZIŞMA DİLİ

     Madde 36-Dernek,defterlerinde ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanmak zorundadır.

     Madde 37-İlk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar Dernek Yönetim Kurulu tüzükte yazılı 7 kişilik kurucu üyeler tarafından derneğin bütün faaliyetleri yürütülür.

      5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde aynı kanunları düzenleyen 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan dernekler yönetmeliği hükümleri uygulanır.